Logo

Instituţia Prefectului Judeţul Vâlcea - Comunicat de presă (17.12.2012)

f_350_200_16777215_00_images_poze_poza.jpg

1.  În data de 17.12.2012, Prefectul Judeţului Vâlcea, MIRCEA NADOLU, a organizat şi a condus şedinţa semestrială a „Comitetului de Bazin Olt”.

La această şedinţă, organizată în conformitate cu prevederile Legii 107/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (Legea apelor) au participat Cristian Buican, deputat de Vâlcea şi Remus Daniel Niţu, senator de Vâlcea.

Ordinea de zi a avut următoarea tematică:

a).Prezentarea stadiului realizării proiectului “Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt” – proiect cofinanţat din Fondul de coeziune al Uniunii Europene prin Programul Sectorial de Mediu. 

Acest plan face parte din politica naţională în domeniul gospodăririi apelor, constituind un instrument de bază pentru coordonarea la nivel naţional şi corelarea la nivel bazinal a lucrărilor de investiţii pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor.

Acest program, în valoare totală de 40.059.332 lei, are următoarele obiective specifice:

- întocmirea hărţilor cu limitele zonelor inundabile, detalierea hărţii de hazard la inundaţii la nivelul localităţilor unde sunt promovate lucrări de investiţii;

- elaborarea planului de prevenire, protecţie şi diminuare a efectelor inudaţiilor în bazinul hidrografic Olt;

- revizuirea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, a celor locale, judeţene şi pe bazine hidrografice;

- stabilirea unui program pentru informarea şi participarea publicului în procesul luării de decizii.

Scopul proiectului este acela de a creşte siguranţa în zonele locuite, prin cunoaşterea zonelor inundabile şi planificarea realizării de construcţii şi amenajării corespunzătoare a teritoriului în zonele supuse riscului la inundaţii.

Totodată, se urmăreşte prevenirea şi reducerea pagubelor produse de inundaţii, prin luarea măsurilor de protecţie ce se impun în urma delimitării, cât mai exacte, a zonelor expuse la risc.

b). Realizarea programului de investiţii pe 2012 şi propuneri privind execuţia lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt pentru anul 2013.

Una din activităţiile prioritare a ABA Olt o constituie şi activitatea de investiţii, ce fundamentează şi promovează obiectivele de investiţii ce se regăsesc în schema cadru de amenajare complexă a bazinului hidrografic.

Realizarea obiectivelor de investiţii se bazează pe gospodărirea calitativă şi cantitativă a apelor, în scopul apărării împotriva acţiunii distructive a acestora, de folosire judicioasă a resurselor de apă, precum şi de păstrare şi conservare a biodiversităţii ecosistemului.

Pentru judeţul Vâlcea, în anul 2012 au fost asigurate fondurile necesare punerii în funcţiune a următoarelor obiective de investiţii:

- regularizare pârâu Luncavăţ şi afluenţi, pe sectorul Vaideeni – Popeşti (valoare investiţie 7.160.927 lei);

- amenajare pârâu Sâmnic, pe sectorul Goleşti-Blidari (valoare investiţie 3.336.672 lei);

- amenajare pârâu Mueresca, la Muereasca (valoare investiţie 11.933.902 lei).

De asemenea, în cadrul şedinţei au fost analizate obiectivele aflate în execuţie, precum şi cele ce urmează a se desfăşura în anul 2013, cum ar fi:

- regularizare pârâu Hinţa, la Govora (valoare investiţie 3.350.000 lei);

- regularizare pârâu Luncavăţ şi afluenţi (obiectiv II -2.650.000 lei);

- regularizare pârâu Otăsău, pe sectorul Bărbăteşti-Frânceşti (valoare investiţie 3.063.000 lei);

- amenajare pârâu Geamăna, aval pod DJ 678 – confluenţă contracanal acumulare Zăvideni (valoare investiţie 2.000.000 lei);

- regularizare pârâu Bistriţa, pe sectorul Costeşti- Băbeni (valoarea investiţie 13.750.000 lei).

c). Aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi, din surse agricole la nivelul bazinului hidrografic Olt.

Dat fiind faptul că importante arii de teren sunt poluate cu deşeuri animaliere, creând serioase probleme de mediu şi sănătate populaţiei locale, în cadrul acestei şedinţe au fost analizate o serie de măsuri de bază, cu programe de etapizare şi conformare, care vizează:

- construirea, reabilitare, modernizarea staţiei de epurare/foselor septice vidanjabile;

- realizarea staţiilor de pompare nămol primar şi recircularea nămolului secundar;

- lucrări de ecologizare a platformelor de depozitare a dejecţiilor;

- realizarea, reabilitarea platformelor de depozitare a părţilor solide din dejecţii;

- execuţia forajelor de observaţie pentru urmărirea calităţii freaticului;

- procurarea utilajelor necesare împrăştierii dejecţiilor solide pe câmp.

În judeţul Vâlcea, un prim pas pentru reducerea poluării cu deşeuri animaliere a fost făcut prin construirea unei platforme betonate în comuna Mihăeşti.

 

2. Prefectul Judeţului Vâlcea, MIRCEA NADOLU, prin structurile de specialitate din cadrul instituţiei şi conform atribuţiilor legale, a analizat stadiul absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune la nivelul administraţiilor publice locale din judeţul Vâlcea.

Astfel, la nivelul judeţului Vâlcea au fost promovate, de către autorităţile administraţiei publice locale, 118 proiecte finanţate din fonduri europene post aderare (din care 20 au fost deja finalizate), după cum urmează:

a).În cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) au fost finalizate 5 proiecte cu o valoare de 2499,9 mii lei, din care: 3 proiecte implementate de către  Primăria municipiului Drăgăşani, 1 proiect implementat de către  Primăria comunei Vlădeşti şi 1 proiect implementat de către Primăria comunei Păuşeşti Măglaşi.

b). În cadrul Programului Operaţional Regional (POR) au fost depuse 9 proiecte a căror valoare este de 81625,9 mii lei, iar 27 de proiecte în valoare de 360716,47 mii lei se află în curs de implementare. Pentru un număr de 20 de proiecte, aflate în implementare, au fost efectuate plăţi în valoare totală de 33760,71 mii lei. Tot în cadrul acestui program un număr de 12 proiecte au fost deja finalizate.

c). În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) au fost depuse 11 proiecte, în valoare de 76091,29 mii euro, un număr de 3 proiecte au fost aprobate, urmând a fi semnat contractul de finanţare, iar 20 de proiecte cu o valoare totală de 101389,53 mii euro se află în curs de implementare. Plăţile efectuate pentru proiectele în derulare se ridică la suma de 38989,19 mii lei. 

      d).În cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)  au fost finalizate 2 proiecte iar alte 3 proiecte, aflate în curs de implementare, au o valoare totală de 15175,72 mii lei, pentru care s-au efectuat plăţi  în valoare de 4087,97 mii lei.

e). În cadrul Programului Operaţional de Mediu (POS Mediu) au fost depuse 2 proiecte, în valoare de 125490,38 mii euro, 1 proiect este aprobat şi urmează a fi semnat contractul de finanţare iar alte 2 proiecte, în valoare de 310911,0 mii lei, sunt în curs de implementare, valoarea plăţilor efectuate fiind de 1734,0 mii lei.

f). În cadrul Programului de cooperare transfrontalieră se află în curs de implementare 1 proiect a cărui valoare este de 310,5 mii lei, pentru care s-au efectuat plăţi în valoare de  117,9 mii lei. 

 

3. Prefectul Judeţului Vâlcea, MIRCEA NADOLU, în perioada 10-14 decembrie 2012, a realizat  următoarele atribuţii cu privire la: 

a). CONTROLUL LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE.

1. Au fost verificate, sub aspectul legalităţii, 1084 acte administrative pentru 89 de localităţi; 

2. Actele administrative controlate au fost înregistrate în registrele speciale de evidenţă întocmite în acest sens, pentru 56 localităţi repartizate spre verificarea legalităţii actelor;

3. Toate aceste acte verificate au fost supuse unei operaţiuni de îndosariere pentru fiecare localitate;

4. S-au înregistrat, în format electronic şi pe suport de hârtie, 200 de citaţii având ca obiect „înmatricularea autovehiculelor fără plata taxei pentru emisii poluante” şi s-au formulat întâmpinări în peste 150 de dosare cu acelaşi obiect;

       5. S-a asigurat consultanţă juridică primarilor şi secretarilor şi s-au soluţionat petiţiile repartizate atât în baza OG nr.27/2002 cât şi cele în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. 

b). APLICAREA LEGILOR CU CARACTER  REPARATORIU.

1. În această perioadă, în vederea aplicării legilor fondului funciar, s-au verificat mai multe documentaţii întocmite de către primării în scopul emiterii ordinului prefectului de atribuire sau restituire a unor terenuri, precum şi alte documentaţii înaintate comisiei judeţene (al cărei preşedinte este prefectul)  pentru validarea sau invalidarea unor anexe prevăzute de HG nr.890/2005;

2. S-au  centralizat datele primite  de la comisiile locale de fond funciar şi primării şi s-au transmis, către ANRP Bucureşti, situaţiile centralizatoare  cu privire la stadiul soluţionării cererilor formulate în baza legilor fondului funciar, respectiv  a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001; 

3. S-a  întocmit şi s-a transmis, către ANRP Bucureşti, situaţia centralizatoare privind cererile soluţionate în baza Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 9/1998;

4. S-au redactat  11 ordine de prefect în aplicarea legilor fondului funciar.

c). APLICAREA APOSTILEI, ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT, REGISTRATURĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL.

La Compartimentul Informare, Relaţii cu Publicul, Secretariat şi Apostilă, activitatea din săptămâna anterioară se cuantifică astfel:

- 542 documente înregistrate;

- 138 documente expediate;

-   41 documente pe care s-a aplicat apostila;

-   17 petiţii înregistrate;

        -  3 ordine de prefect înregistrate şi comunicate persoanelor interesate.

4. În perioada 10 – 14.12.2012, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple-Vâlcea din subordinea Prefectului Judeţului Vâlcea, MIRCEA NADOLU, a desfăşurat următoarele activităţi :

      - s-au primit 78 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, din care o cerere a avut, ca obiect, eliberarea paşaportului unui cetăţean român cu stabilirea domiciliului în străinătate;

   - pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare au fost primite 35 cereri, din care una privind eliberarea paşaportului cu stabilirea domiciliului în străinătate;

     -  au fost personalizate  30  paşapoarte simple  temporare;

      - au fost livrate titularilor 34 paşapoarte simple temporare şi 42 paşapoarte simple electronice;

          - dintre paşapoartele eliberate, 15 paşapoarte au fost emise ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii iar 58 paşapoarte ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare;

          - a fost primită o cerere privind restabilirea domiciliului în    România;

        -  a fost sancţionată contravenţional o persoană;

       - s-au primit 2 cereri privind dreptul la libera circulaţie, au fost verificate şi s-au eliberat adeverinţe necesare la ambasadă; 

          - s-au primit 21 ordine de interzicere a părăsirii ţării/localităţii privind cetăţeni cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea;

          - au fost primite 7 dispoziţii  de revocare a urmăririi generale şi o dispoziţie de urmărire generală privind cetăţeni cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea;        

    - au fost instituite măsuri de suspendare a dreptului la libera circulaţie în străinătate pentru 20 cetăţeni cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea; 

        - au fost retrase  două  paşapoarte;

    - la bugetul de stat s-a încasat suma 7.168 lei, din care 7.116 lei pentru eliberarea paşapoartelor şi 52 lei reprezentând alte taxe. 

 

5. În perioada 10.12.2012-14.12.2012, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare din subordinea Prefectului Judeţului Vâlcea, MIRCEA NADOLU, a realizat  următoarele activităţi :

          - s-au emis 440 certificate de înmatriculare;

      - s-au operat 186 radieri;

      - s-au emis 309 autorizaţii provizorii;

      - s-au emis  383 permise de conducere.

  Pentru examenul privind obţinerea permisului de conducere   s-au programat la proba practică 226 de candidati. 

 La proba teoretică au fost examinaţi 280  candidaţi, dintre care au fost admişi 172 candidaţi (61%) şi respinşi 108 candidaţi (39%).

La proba practică au fost examinaţi 210 candidaţi, fiind admişi  169 candidaţi (80%)  şi respinşi  41  canidaţi (20%).

În Parcul auto local al judeţului Vâlcea, până în prezent, există înscrise 95.530 vehicule.

        Pe raza judeţului Vâlcea există  54.341 de conducători auto.

Au fost  înregistrate 304 petiţii pe diverse problematici privind activitatea acestui serviciu public comunitar. 

 

PREFECT,

MIRCEA NADOLU

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.