Menu

Mâine, ședință extraordinară a CL Rm. Vâlcea. PROIECTUL ORDINII DE ZI

f_350_200_16777215_00_images_banner4_primaria-ramnicu-valcea-2019.jpg

 

 

 

 

 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 2004 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea nr. 1090/2021;
În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a),alin.(4), alin.(5) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1)Se convoacă în şedinţă extraordinară de îndată, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 14.10.2021, ora 11.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” - Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B.
(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local și cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședință a Primăriei municipiului, în ziua ședinței Consiliului Local, cu cel puțin 2 (două) ore înaintea orei de desfășurare a acesteia, la intervale de timp diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro,secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.
Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
- Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
- tuturor membrilor Consiliului Local;
- Filarmonicii Ion Dumitrescu.

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR. 2004 DIN DATA DE 13.10.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN DATA DE 14.10.2021:

1. Proiect de hotărâre privindaprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Consolidare teren afectat de alunecarea de teren pe str. Petrișor, Rm. Vâlcea”- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Consolidare teren afectat de alunecarea de teren pe str. Petrișor, Rm. Vâlcea”- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.

VALCEA - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN