Menu

Călimănești: ANUNŢ privind începerea procesului de selecție pentru 5 membri în Consiliul de Administrație al SC EXPO NORD OLTENIA SA

f_350_200_16777215_00_images_afiseelectoralevalcea_centrul-seaca.jpgSocietatea Expo Nord Oltenia SA, cu sediul în orașul Călimănești, strada Calea lui Traian , nr.1 bis, jud Vâlcea, societate specializată în organizarea de conferințe, târguri și expoziții la care sunt acționari Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești, anunță începerea procesului de selecție pentru 5 membri în Consiliul de Administrație.

Selecția se va organiza de către Comisia de selecție cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, la sediul social, și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură însoțit de declarația de intenție și susținerea unui interviu de selecție.

A Calendarul selecției


1. Depunerea dosarului de candidatură se va face în maxim 30 de zile de la data publicării anunțului în două ziare cu largă răspândire; data publicării anunțului este data de referință pentru celelalte termene din Planul de selecție;
2. Selecția dosarelor se va face în 5 zile de la termenul limită de depunere a candidaturilor, data când se va întocmi lista lungă a candidaților;
3. Interviul de selecție se va susține în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data limită de depunerea candidaturilor și soluționarea clarificărilor.
4. Stabilirea listei scurte a candidaților se va face în 3 zile de la data interviului.
5. Rezultatul selectării dosarelor se afişează la sediul social cu menţiunea admis sau respins, însoţită de motivul respingerii dosarului și va fi comunicat candidaților în termen de 3 zile de la data interviului.
6. Se afișează lista scurtă întocmită pe baza selectării dosarelor în termen de 3 zile de la data interviului.
7. Depunerea declarației de intenție se va face în maxim 5 zile de la data afișării listei scurte.
8. În 3 zile de la termenul limită de depunere a Declarației de intenție se organizează selecția finală pe bază de interviu a candidaților din lista scurtă care au depus declarații de intenție.
În cadrul interviului se testează abilitățile manageriale ale candidaților cu luarea în considerare a declarației de intenție.
9. Rezultatul selecției finale va fi comunicat candidaților care au susținut interviul pe baza declarației de intenție.


B. Condiții întrunite de candidați
a. Cerințe minime:
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
• vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
• experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
• cunoașterea legislației specifică societății, conform bibliografiei menționate mai jos;
• cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
• să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
• să nu facă parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societăți cu același profil;
b. Competențe: - competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare, organizare și capacitate de a lua decizii, analiză și comunicare;

C. Criterii de evaluare:


1. îndeplinirea cerințelor minime;
2. competențe specifice sectorului;
3. competențe de guvernanță corporativă;
4. integritatea candidatului;
5. independența candidatului;
6. abilități de comunicare interpersonală;
7. capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
8. alinierea declarației de intenție la scrisoarea de așteptări;
9. înscrieri în cazierul judiciar;

Bibliografie:
- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Conținutul dosarului de candidat


1. Cererea de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
2. CV în format Europass;
3. Copie act identitate;
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
5. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiției privind experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
7. Cazier judiciar;
8. Declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în procedura de selecție, conform modelui afișat pe pagina de internet a Primăriei orașului Călimănești.

Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea selecției pentru posturile de administratori se pot obține de pe site-ul Primăriei orașului Călimănești sau de la reprezentantul instituției, doamna Mirela Moldovan – telefon: 0740065264.

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK